Doorzoek de website


Contact

BRIDGE2MATCH
Pastoorsveld 44
5961DT Horst


Kamer van Koophandel:

58114718

Tel.nr. 06-13175190

E-mail: info@bridge2match.com

Rapportage naleving en handhaving BRZO openbaar

20-06-2013 15:52
Jaarlijks wordt door LAT (Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing) gerapporteerd over de naleving door en handhaving bij alle BRZO-bedrijven. De gebeurtenissen bij Chemie-Pack en meer recentelijk bij Odfjell en Thermphos, onderstrepen het belang van informatie over de prestaties van soortgelijke bedrijven en het toezicht door de overheid.
 
Van de uitgevoerde inspecties zijn de bevindingen en hierop ingezette handhavingsacties op landelijke schaal bijeen gebracht. Aan de hand van deze informatie is een actueel beeld van de naleving en handhaving gegeven. Als peildatum is 1 maart 2013 gehanteerd.
 
Conclusies
De monitor 2012 laat een intensivering van het toezicht en verscherping van de handhaving zien. Er zijn meer BRZO-inspecties uitgevoerd dan in 2011. Naast reguliere geplande BRZO-inspecties vinden meer inspecties onaangekondigd plaats en is ingezet op themagerichte en verdiepingsgerichte inspecties. De naleving door de bedrijven komt overeen met het beeld uit 2011. Hoewel er meer bedrijven zijn waar geen overtredingen zijn vastgesteld, leeft ruim de helft van de bedrijven het BRZO’99 niet volledig na. Het naleefgedrag op zich is niet maatgevend voor de veiligheid van het bedrijf. Desondanks duiden overtredingen op onvoldoende borging van het beheersen van de risico’s. Van de betrokken bedrijven en overheden worden de nodige inspanningen verlangd om de prestaties te verbeteren. In enkele situaties was het nodig zware sancties op te leggen. Deze situaties duiden op ernstige overtredingen. In  vergelijking met 2011 is strenger opgetreden en zijn vaker
zware sanctiemiddelen ingezet.
 
Resultaten in cijfers
De resultaten van de monitor zijn in de volgende figuren samengevat.
 
Ga voor het volledige rapport naar www.latbr.nl